VAKFIN FAALİYET ALANLARI

VAKFIN FAALİYETLERİ

KASIMAN ailesi fertlerinin atalarını tespit ile torunlarına devredecekleri bir soy kütüğü hazırlamak ve vakıf hizmetlerinin yürütüleceği bir vakıf merkezi açmak,

Türkiye ekonomisinin güçlenmesi yönünde ihtiyaç duyulan her alanda eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve uygulama hizmetlerine destek vermek katkıda bulunmak.

Türkiye’nin milli çıkarlarının gerektirdiği insan gücünü temin etmek, yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmak amacıyla Türkiye kanunlarının izin verdiği ölçüde her seviyede(Özel, temel, orta ve yükseköğretim ile özel üniversite, yaz okulları ve benzeri dâhil) eğitim kurumları tesis etmek, öğrencilere burs vermek,

Türkiye’nin milli hedefleri ve kalkınması doğrultusunda yurt içinde ve dışında yabancı dil, kültürel ve sanatsal faaliyet konuları dâhil her türlü kurs, seminer, bilgi şöleni, konferans, etüt gezileri, sergi fuar, müzayede ve benzeri faaliyetleri düzenlemek ve/veya düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek.

Bilimsel, tarihsel, sanatsal ve kültürel yerli yabancı yayınları izlemek, edinmek, süreli süresiz yayınlar çıkarmak,

Yukarıdaki paragraflarda açıklanan başlıca amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek üzere yurt içinde ve dışında amaçlarına uygun kamu(vakıflar, odalar, dernekler dahil)ve/veya bilimsel ve/veya iktisadi kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak, yukarıda sıralananların dışında gerekli gördüğü bilimsel ve iktisadi girişim ve faaliyetlere Yönetim Kurulu Kararı ile iştirak etmek, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almak ve/veya bunlara yardım etmek. Ancak Vakıf özellikle yurt dışı faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü ilgili bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının onayını almak ve işbirliği yapmak zorundadır.

Üniversite dâhil her seviyede okul, kreş, yurt, kütüphane, sağlık ocağı, poliklinik, Hastane ve bilumum sağlık kuruluşu ile cami, aşevi, yol, su, elektrik gibi ortak ve kamuya yararlı malların ve bunların eklentilerinin yeniden inşasını, tamiratını, bakım ve korumasını gerçekleştirir veya katkıda bulunur.

Mesleki ve beceri kursları açmak, açılmasına yardımcı olmak, açılmış olanlara maddi ve manevi destek sağlamak, bu kursların varlığını sürdürebilmek için gerekli alet ve malzeme,öğretmen ve yer temin etmek veya katkıda bulunmak.

Milli, manevi, örf ve adetlerimize uygun, sosyal ahlaki, dini, ekonomik ve kültürel konulu, gayri siyasi mahiyette, toplantılar, seminerler, dersler,kültürel geziler tertip etmek.

Vakfın amacına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu maddi menfaatlerin temini için, geceler tertip etmek, çekiliş ve ikramiyeler düzenlemek ve bunları koordine etmek,

Her seviyede öğrenim gören öğrencilere burs, ders araç ve gereçleri veya bu amaçla maddi yardımlarda bulunmak,

İhtiyaç sahiplerine nakdi sağlık yardımları yapmak veya bu amaçla ilaç ve benzeri sağlık araç ve gereci temin etmek, tedavilerinin yapılmasını sağlamak,

Vakfın amacını gerçekleştirmek zere ticari işletmeler kurar, açılmış olan işletmelere iştirak eder.

Bu faaliyetleri ile ilgili olarak resmi ve özel mercilere müracaatlarda bulunmak.